• OBYTNÉ VOZY PRO VÁS

  Společnost AR CARAVAN s.r.o. nabízí k pronájmu nebo ke koupi Obytné vozy renomovaných značek. Jedná se o spolehlivé a bezpečné caravany určeny pro širokou veřejnost vyznávající volný styl cestování. Vyberte si z naší pestré nabídky caravanů pro celoroční rekreaci. Vozy od nás pokryjí i ty nejnáročnější požadavky spotřebitelů.

 • KOMFORTNÍ NEZÁVISLÁ DOVOLENÁ

  Užijte si nezávislost při cestování za vaší dovolenou v podobě plně vybaveného obytného vozu. Caravany od nás, svým vnitřním vybavením ve vás vyvolají pocit útulného a pohodlného domova. Ráno můžete začít vypitím kávy uvařené na vestavěném vařiči, dát si svou oblíbenou sprchu a po náročné tůře se vyspat na pohodlné posteli.

 • DOPLŇKOVÁ VÝBAVA OBYTNÝCH VOZŮ

  Nabízíme též zapůjčení doplňkové výbavy v podobě pohodlného kempového nábytku (skládací stoly a křesla), prostředky pro úklid vozu, jídelní sady (talíře,podnosy,sklenice,nádobí), nájezdové klíny a mnoho dalších potřebných věcí, které na svých cestách uvítáte.

SMLOUVA O NÁJMU OBYTNÉHO VOZIDLA

Pronajímatel:       AR CARAVAN spol. s r. o.                 a                      Nájemce:

                          Koutníkova 604                                                             Adresa:

                          503 01 HRADEC KRÁLOVÉ

                          ICO:                                                                           ICO/RČ:

                          Č. bankovního účtu:                                                     Č. OP/ŘP:

Zastoupená jednatelem: Ing. Vlastimil Janák                                            Mobil:

                                                                                                                                       

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto „Smlouvu o nájmu obytného vozu“.

 

 1. Předmět nájmu

Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci do užívání níže specifikované obytné vozidlo (dále jen „vozidlo“):

Tovární značka / typ:                                                                                        SPZ:

a nájemce se zavazuje za dočasné užívání vozidla zaplatit sjednaný nájem po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě a Všeobecnými smluvními podmínkami pronajímatele (dále jen „VSP“).

Nájemce se zavazuje nesvěřit vozidlo k řízení jiným osobám než těm, které jsou uvedeny v Protokolu o předání vozidla.

O předání a převzetí vozidla do nájmu spolu s potřebnými doklady smluvní strany sepsaly Protokol o předání vozidla.

 1.  
 2. Doba nájmu a místo převzetí předmětu nájmu

 

 1. Nájem vozidla se sjednává od ….……………….. 2015 do ………………….. 2015, celkem ……………… placených dní.
 2. Datum a čas předání vozu nájemci:                   ……………………………. 2015 v 16:00 hodin

Datum a čas vrácení vozu pronajímateli:                      ……………………………. 2015 ve 12:00 hodin

 1. Pronajímatel předá vozidlo nájemci v: areálu REGIO AUTO spol. s r. o., Koutníkova 604, Hradec Králové

Nájemce vrátí vozidlo pronajímateli v: areálu REGIO AUTO spol. s r. o., Koutníkova 604, Hradec Králové

 

 1. Nájemné

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za užívání vozidla:

 

 1. Nájemné ve výši:                                                                          ,- Kč
 2. Vratnou kauci ve výši:                                                       30.000 ,- Kč
 3. Nájemné za vybrané příslušenství ve výši:                                      ,- Kč

 

Nájemné zahrnuje ujetí 400 km denně, pokud nájemce s obytným vozem ujede více kilometrů, než stanoví tento limit, zavazuje se uhradit pronajímateli ujeté nadlimitní kilometry v ceně 6,- Kč/km včetně DPH. Pronajímatel si vyhrazuje právo odečíst cenu za nadlimitní kilometry ze složené kauce.

Výše uvedené nájemné a kauci uhradí nájemce dle VSP pronajímatele. Smluvní částky jsou uvedeny včetně DPH.

 

 1. Odstoupení od smlouvy, storno podmínky
 2. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a kauci dle článku III. této smlouvy a při nesplnění podmínek stanovených ve VSP. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatků.
 3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli stornopoplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků.

a)       V případě, kdy nájemce zruší tuto smlouvu 30 a více dnů před sjednaným dnem předání vozidla, nevzniká povinnost pronajímateli žádný storno poplatek.

b)       V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 29 – 15 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50% sjednaného nájemného.

c)       V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 14 – 7 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 80% sjednaného nájemného.

d)       V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 0 – 6 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100% sjednaného nájemného.

 

 1. Ustanovení společná a závěrečná
 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
 3. Smlouva se uzavírá v písemné formě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jedné. Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy lez sjednat výlučně písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
 4. Nedílnou součástí této smlouvy je „Protokol o předání vozidla“.
 5. Nájemce podpisem stvrzuje, že se seznámil s „Všeobecnými smluvními podmínkami“ a zavazuje se jimi řídit.

 

V Hradci Králové dne:

 

 

Pronajímatel:                                                                                                     Nájemce: